REPowerEU magyar pályázatok és projektek (tervezet)


Megjelent a REPower-EU pénzek felhasználási tervezete, amely tartalmaz központi reformokat és közvetlen beruházási támogatásokat, amelyek Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének Kiegyensúlyozott Energiaátmenet komponensét képezik. A cikkben a tervezet energiahatékonyság és energiafelhasználás részről releváns részeit mutatjuk be.

A Kiegyensúlyozott Energiaátmenet komponens (dokumentum letölthető innen), ami a REPowerEU-s pénzek felhazsnálását tartalmazza, célrendszere az alábbi:

  • az energetikai infrastruktúra fejlesztése
  • ipar zöldítése
  • megújuló energia nagyobb mértékű hasznosítása: megújuló részarányának a összvillamosenergia-termelésben 29%-ra emelése (2022-ben nap és szél 15%-t és biomassza 5,5%-t tett ki), valamint az időjárásfüggő beépített termelőkapacitások elérjék a 13 GW-t (jelenleg 5 GW)
  • energiahatékonyság javítása: végső energiafelhasználás 750 PJ-ra csökkenjen, ami 2021-ben 787 PJ (petajoule) volt – bár 2022-ben valószínűleg már csökkent.

A komponens két részre bomlik:

  1. Reformok: célok elrését ösztönző szabályozási változások
  2. Beruházások: beruházási támogatások (kedvezményes hitel és támogatások)

Reformok

A reformok részben az alábbi intézkedéscsomagok kapnak helyet.

(1) Az energiaközösségek kibővítése
(2) Az aggregátorok szerepének erősítése
(3) A szabályozási tartalékpiacok termékstruktúrájának megújítása az új típusú rugalmasságok piacra lépésének
elősegítése érdekében
(4) Jogi ösztönzők az energiatárolás elterjedéséhez
(5) Az okosmérők szabályozásának átalakítása
(6) A hidrogén jogi kereteinek biztosítása
(7) A megújuló erőművek hálózati csatlakozási engedélyezése
(8) A biogázra/biometánra vonatkozó stratégia kidolgozása
(9) A dinamikus árképzés jogi hátterének kidolgozása
(10) Hálózati tarifák megállapítása
(11) A hálózati csatlakozási eljárás harmonizálása
(12) A geotermikus szabályozási keret fejlesztése
(13) Lakóépületek energiahatékonysági fejlesztésének keretrendszere
(14) Zöld készségek

Véleményünk szerint ezek mindenféle EU-s támogatás nélkül is szükséges lépések ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon működni a megújulókra / energiahatékonyságra nagyobb hangsúlyt fektető energiaszektor, de ha az EU-s támogatás felgyorsítja a folyamatot, az örömtelinek mondható.

Beruházások támogatása

Az alábbi 14 beruházáscsoportot fogja ösztönözni a program (a linkek a véleményünk szerint végső energiafelhasználók által igénybe vehető, releváns programok részletes bemutatásához vezetnek a cikken belül)

(1) Villamos energia hálózatfejlesztés és digitalizálás
(2) Nagynyomású földgáz vezetékhálózat kapacitásbővítése
(3) Gáztárolók ellátásbiztonsági beruházásai
(4) Adria vezeték kapacításbővítése és a finomítói rugalmasság fejlesztése
(5) Ipari parkok energetikai célú zöldítése
(6) Zöld gazdasági gyártókapacitások kiépítése
(7) Zöld technológiák alkalmazása
(8) Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései
(9) Hidrogén beruházások
(10) Zöld gazdaság emberi erőforrásának megerősítése
(11) Földhő hasznosítása
(12) Középületek energiahatékonysági fejlesztése
(13) Lakosság energiahatékonysági beruházásai
(14) Vasúti szakaszok villamosítása

Az egyes programok kereteit az alábbi táblázat tartalmazza:

Végfelhasználók számára releváns energiahatékonysági célú beruházások részletes bemutatása

Ipari parkok energetikai célú zöldítése

CÉL

Az ipari parkok által felhasznált energia növekvő részének saját maguk által történő előállítása megújuló energiaforrásokra támaszkodva. Ezáltal csökkenthető az ipari parkok hálózatról történő vételezése, továbbá az ipari parkokban működő vállalkozások energiaköltsége.

Támogatható tevékenységi kategóriák

1. Megújuló energiaforrások (villamos energia és/vagy hő egyaránt) alkalmazása: Az ipari parkok alapinfrastruktúrájának részeként javasolt olyan kapacitások létesítésének támogatása, melyek a park privát, zárt energiahálózatán belül, elsősorban szigetszerű üzemben biztosítják a betelepült vállalkozások számára a megújuló alapú energiaellátást, mindezt kedvező árszinten és fenntartható módon. A beruházásban ipari méretű hőszivattyúk és maradékhő hasznosítását célzó egyéb tevékenységek is elszámolhatók.

2. Kiegészítő energetikai beruházások és energiatárolói kapacitás kiépítése:
A megújuló alapú energiatermelési infrastruktúra alapvető részeként indokolt villamosenergia tároló kapacitás és energiamenedzsment rendszer létesítése is, mely képes kiegyensúlyozni a parkon belüli felhasználás szükséglet és termelési kapacitás időben eltérő jelentkezését, illetve a megújuló energiaforrás használatából eredő ingadozásokat.

3. Mikrogrid hálózatfejlesztés IT fejlesztési elemekkel

Csak kiegészítő jelleggel, szűk körben számolhatók el épület energiahatékonysági beruházások, hiszen nem ez a beruházás fő célja.

Egyéb elvárások

Ütemezés
pályázati/hitelprogram felhívás meghirdetése2023 Q4
támogatási szerződések megkötése2024 Q2
szállítói szerződések megkötése2024 Q3
beruházások zárása2026 Q2
Támogatási keret

201,19 milliárd Ft

Támogatási Intenzitás

50%

BEruházás formája

Pályázati formában nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Bírálat szempontjai

A pályázatok szakmai értékelését az Ipari Park Tanács végzi.

Lehetséges kedvezményezettek

1. „Ipari Park”, illetve „Tudományos és Technológiai Park” cím birtokosai, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek az adott címmel,
2. „Ipari Park” címet viselő szervezet (önkormányzat vagy gazdasági társaság),
3. „Ipari Park” cím területi hatálya alá tartozó ingatlan vagy felépítmény tulajdonosa (betelepült vállalkozás),
4. „Ipari Park”, illetve „Tudományos és Technológiai Park” üzemeltetői,
5. a fentiek konzorciuma

Korlátok

IntézkedéseK

Állami támogatásnak minősül?

Igen.

Zöld gazdasági gyártókapacitások kiépítése

CÉL

A zöld gazdaságban működő, vagy abba belépő vállalkozások technológiaváltását segíti elő. E cégek a jövőben képesek lehetnek az energiahatékonyságot növelő berendezések gyártására.

Támogatható tevékenységi kategóriák

Olyan gyártókapacitás-fejlesztés és szolgáltatás bővítés támogatható, melynek eredményeként az előállított termék vagy szolgáltatás hozzájárul a zöld átálláshoz.

1. új (termelő-) eszközök, gépek beszerzése, új vagy meglévő technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy bővítése, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését,

2. infrastrukturális és ingatlan beruházás (meglévő gyártókapacitás fejlesztés esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés),

3. kísérleti fejlesztés, illetve

4. kizárólag kiegészítő jelleggel (ha a fenti első pont szerinti tevékenységet közvetlenül szolgálja) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli energiaigények fedezése megújuló energia előállításával.

A támogatás kizárólag olyan berendezések, anyagok és termékek gyártására, illetve kapcsolódó szolgáltatások nyújtására biztosítható, amelyek az alábbi tevékenységeket segíti elő zöld technológiaváltással:

– megújuló energia hasznosítása a villamos energia előállításban és hőtermelésben, energiahatékonyság növelése (gázkészülékek kivételével),
– a villamos energia hálózat fejlesztése,
– felhasználó oldali eszközök és szolgáltatások kiaknázása (demand side management alkalmazások),
– maradékhő hasznosítása és hőszivattyú előállítása,
– energiatárolás,
– biogáz és biometán előállítása és kezelése,
– hidrogén és származékainak előállítása és felhasználása,
– alternatív zöld mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek (pl. járműgyártás, töltőberendezések gyártása),
– illetve mindezen funkciók működtetéséhez szükséges informatikai alkalmazások telepítése.

A támogatás nem a fent felsorolt tevékenységekre irányul, hanem a kivitelezésükhöz – ideértve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását is – szükséges eszközök, berendezések, informatikai alkalmazások előállítására.

Lehetőség van a meglévő gyártókapacitás fejlesztésére és kapacitásának növelésére is a szükséges technológiaváltás segítségével.

Egyéb elvárások

Ütemezés
pályázati/hitelprogram felhívás meghirdetése2023 Q4
támogatási szerződések megkötése2024 Q2
szállítói szerződések megkötése
beruházások zárása2026 Q2
Támogatási keret

200 milliárd Ft

Támogatási Intenzitás

legfeljebb 50%

BEruházás formája

A beruházás pályázatos formában kerül meghirdetésre standard kiválasztási eljárással, vissza nem térítendő támogatással.

Bírálat szempontjai
Lehetséges kedvezményezettek

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások.

Korlátok

A GINOP Plusz 1.3 és az Igazságos Átmenet Alap vállalkozásfejlesztési intézkedésben támogatásban részesülő és a HET IPAR komponens keretében megvalósuló beruházások kedvezményezettjei nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a jelen beruházás keretében.

Intézkedések

Állami támogatásnak minősül?

Igen

Zöld technológiák alkalmazása

CÉL

Cél az ipar dekarbonizációja, a meglévő ipari folyamatok üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és megelőzése.

Támogatható tevékenységi kategóriák

Támogatás csak olyan beruházásokhoz igényelhető, melyek a meglévő, légszennyezést és/vagy ÜHG kibocsátást okozó gazdasági tevékenység légszennyezési és ÜHG kibocsátási szintjét legalább 30%-kal mérsékli (ÜHG-kibocsátás esetében a vonatkozó ETS-referenciaérték alatti szinten elérve). Ilyenek:

1. ÜHG kibocsátás csökkentési technológiák bevezetésére (pl. széndioxid leválasztás, alternatív gázok – pl. hidrogén, biogáz/biometán– alkalmazását lehetővé tevő fejlesztés stb.),

2. meglévő ÜHG kibocsátó energiatermelés kiváltására, ha ez egyben a máshol előállított energia magasabb fokú hasznosítását szolgálja (pl. maradékhő hasznosítását támogató beavatkozások),

3. olyan digitalizációra, mely közvetve elősegíti az ÜHG kibocsátás csökkenését (pl. károsanyag kibocsátási monitoring).

A beruházás keretében lehetőség van a nem termeléshez kapcsolódó villamos és hőenergia-igény megújuló energiaforrásból történő biztosítására, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítására.

Energiamegtakarítási beruházások önmagukban nem támogathatók, csak kiegészítő jelleggel, hiszen e konstrukció célja az ipari tevékenység dekarbonizációja (az energiamegtakarítást külön pályázat szolgálja).

Egyéb elvárások

Az Európai Bizottság 2020/852 számú Taxonómia rendeletét, illetve a vonatkozó kiegészítő rendeleteket is figyelembe véve hajtsák végre a beruházást, megfelelve az ott támasztott kritériumoknak.
(Hidrogénhasznosítás esetében feltétele lesz a támogatásnak az is, hogy a hidrogén és derivatívái megfeleljenek a nem biológiai eredetű megújuló üzemanyag kritériumnak.)

Ütemezés
pályázati/hitelprogram felhívás meghirdetése2023 Q4
támogatási szerződések megkötése2024 Q2
szállítói szerződések megkötése
beruházások zárása2026 Q2
Támogatási keret

42,4 milliárd Ft

Támogatási Intenzitás

50%

BEruházás formája

A beruházás pályázatos formában kerül meghirdetésre standard kiválasztási eljárással, vissza nem térítendő támogatással.

Bírálat szempontjai

A bírálat során előnyben részesülnek az ETS létesítmények (kibocsátási kvótát vásárló vállalatok) a magasabb ÜHG kibocsátásuk okán. A bírálat fő szempontja az elérhető ÜHG csökkenés mértéke.

Lehetséges kedvezményezettek

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások.

Csak olyan ipari projektek támogathatóak, amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását jelentősen a vonatkozó ETS-referenciaértékek alatt tudják elérni.

Korlátok

A GINOP Plusz 1. prioritásában támogatásban részesülő és a HET IPAR komponens keretében megvalósuló beruházások kedvezményezettjei nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a jelen beruházás keretében.

Intézkedések

Az adatszolgáltatás alapja a kedvezményezett szervezet által bemutatott hiteles szakértői számítás.

Állami támogatásnak minősül?

Igen.

Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései

CÉL

A beruházás célja a Magyarországon bejegyzett székhellyel/fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok energiahatékonyságának fejlesztése.

Támogatható tevékenységi kategóriák

1. Épületenergetika.

2. Alkalmazott gyártási/szolgáltatási technológiák és eszközök energiahatékonyságának növelése.

3. Megújuló energiafelhasználás növelése.
Mindenféle megújuló energiatermelési rendszer alkalmazása támogatható, ha az közvetlenül hozzájárul az energiaigény csökkentéséhez. Megújuló alapú energiahasznosítás önmagában nem, csak kiegészítő jelleggel támogatható.

4. Végrehajtási költségek és díjak – forrásközvetítő.
A pénzügyi eszköz típusú támogatások végrehajtáshoz hagyományosan speciális szakmai, a hiteltermékek esetében bankszakmai tudás és kapacitások -jelentős részben piaci- igénybevétele szükséges.

Hitelben részesülhet minden, adott vállalkozásnál energiafelhasználással járó tevékenység esetében az energiaigény csökkenését eredményező beavatkozás – legyen szó a vállalkozás épületeiről, gyártási/szolgáltatási technológiájáról, illetve a vállalkozás tulajdonában álló közlekedési eszközökről.

Egyéb elvárások

Legalább 30%-os energiamegtakarítás.
Közmű esetén (E.36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás, E.37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése) 15%-os energiamegtakarítás.

Ütemezés
pályázati/hitelprogram felhívás meghirdetése2023 Q4
támogatási szerződések megkötése
szállítói szerződések megkötése
beruházások zárása2026 Q4
Támogatási keret

175,49 milliárd Ft kedvezményes hiteltermék formájában.

Támogatási Intenzitás

Hitelterméktől függően.

BEruházás formája

Nyilvános keretek között igényelhető kedvezményes hitel. A támogatási keret 50%-a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak fenntartott. Amennyiben nem mutatkozik elegendő mikro-, kis- és középvállalkozás a keret 50%-ának igényléséhez, a fennmaradó keretösszeg megítélhető nagyvállalati kedvezményezettek számára is.

Bírálat szempontjai

Lehetséges kedvezményezettek

A beruházás keretében hiteligénylést nyújthatnak be a kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (vállalkozás, nonprofit vállalkozás, egyéni vállalkozók)

Közüzemi vállalatok számára 15% megtakarítási feltétellel támogatás akkor nyújtható, ha az elmúlt három pénzügyi évben (2020, 2021, 2022) gazdasági tevékenységük szerint legalább 50%-ban az alábbi alkategóriák egyikébe voltak sorolhatóak:
E.36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás,
E.37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése.

Korlátok

Fosszilis energiahordozót felhasználó berendezés nem támogatható.

A KEHOP Plusz keretében ugyanezen tartalommal kerül meghirdetésre a kkv-knak szóló hitelprogram. A két pályázat között kedvezményezetti lehatárolás lesz, vagyis egyazon szervezet csak egy hitelprogramban vehet részt.

Intézkedések

A beruházásokat energetikai audit előzi meg és zárja le.
A kedvezményezettek igénybe vehetik az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezett szervezetek szolgáltatásait mind a hiteligénylés előkészítése, mind a beruházás megvalósítása során.

Állami támogatásnak minősül?

Igen.

Hidrogén beruházások

CÉL

A megújuló vagy fosszilis tüzelőanyagoktól mentes hidrogén termelésének és elterjedésének növelése.

Támogatható tevékenységi kategóriák

Termelési oldalon – a Bizottság célkitűzéseivel összhangban – a nem biológiai eredetű megújuló hidrogén és származékok (pontosabban RFNBO) előállítása részesülhet támogatásban. Az ehhez szükséges megújuló áramtermelő kapacitásoknak addicionális kapacitásoknak kell lenniük.

1. Elektrolizátor telepítése.

2. Közvetlenül az előállító kapacitáshoz kapcsolódó tároló tartály létesítése.

3. Elektrolizátorhoz kapcsolódó addicionális megújuló áramtermelő kapacitások létesítése, ha azok a közcélú villamos energia hálózattól függetlenül (off-grid üzemmódban) üzemelnek.

Felhasználási oldalon támogatás mobilitási céllal nyerhető el (járműbeszerzés, töltőinfrastruktúra létesítés). Ugyanakkor az előállított hidrogén ipari hasznosítása is lehetséges, amennyiben az nem veszélyezteti a közlekedési igények kiszolgálását.

A beruházás hidrogén üzemanyag-cellás buszok és áruszállító járművek beszerzését támogatja, ugyanakkor a cél nem egy-egy jármű beszerzése, hanem kisebb-nagyobb hidrogénes járműflották üzemeltetése, elsősorban, de nem kizárólagosan meglévő flottákba integrálva.
Emellett korlátozottan hulladékszállító járművek és tesztelési céllal hidrogén vonatok üzembe helyezésére is lenne lehetőség.

Egyéb elvárások

A hidrogéntermelésre felhasznált villamos energiának meg kell felelnie a releváns uniós szabályozásnak.

A támogathatóság feltétele az előállításra kerülő megújuló (RFNBO-nak minősülő) hidrogén felhasználásának bemutatása. Preferált az ipari és a mobilitási célú felhasználás.

Ütemezés
pályázati/hitelprogram felhívás meghirdetése2023 Q4
támogatási szerződések megkötése2024 Q1
szállítói szerződések megkötése2024 Q2
beruházások zárása2026 Q2
Támogatási keret

70,4 milliárd forint

Mobilitási részterület: A keret maximum 75%-a fedezhetné a hidrogénüzemű járművek beszerzését, a fennmaradó 25% szolgálná a hidrogéntöltőpontok kialakítását

Támogatási Intenzitás

70%

BEruházás formája

Standard pályázat útján elosztásra kerülő vissza nem térítendő támogatás.

Bírálat szempontjai

Lehetséges kedvezményezettek

Támogatásra jogosult minden Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező jogi személy és az állami közfeladatot ellátó szervezetek, közszektor szervezetek. Mobilitási pillér esetén előnyt élveznek a közlekedési és logisztikai vállalkozások.

Korlátok

Intézkedések

Állami támogatásnak minősül?

Igen.

Középületek energiahatékonysági beruházásai

CÉL

Az energiahatékonyság fokozása.

Támogatható tevékenységi kategóriák

1. Épületenergetika
– Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése,
– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése,
– Digitális energiamenedzsment rendszerek bevezetése az energiaigény csökkentése érdekében,
– Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

2. Megújuló energiafelhasználás növelése
A hőtermelési célú megújuló energiaforrást felhasználó berendezések korlátozás nélkül támogathatók. A villamos energia termelést szolgáló megújuló alapú berendezések kizárólag kiegészítő jelleggel támogathatók.

3. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek
Az épületek klímahatásokkal szembeni ellenállóképességének növelése: zöldinfrastruktúra megoldások alkalmazása, víz és esővíz hatékony felhasználása, szélviharok elleni védelem erősítése.

Azoknál a beruházásoknak, ahol ózonlebontó anyagokkal (ORLA) működő berendezéseket is cserélni szükséges, a berendezés cseréje is a beruházás része lehet.

Egyéb elvárások

Legalább 30%-os energiamegtakarítás.

Ütemezés
pályázati/hitelprogram felhívás meghirdetése2023 Q4
támogatási szerződések megkötése2024 Q2
szállítói szerződések megkötése
beruházások zárása2026 Q2
Támogatási keret

62,8 milliárd Ft

Támogatási Intenzitás

100%

BEruházás formája

Pályázaton keresztül kiválasztott kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Bírálat szempontjai

A támogatásban részesítendő épületek kiválasztási szempontja kettős: az épület műszaki állapota és használata, valamint az állami fenntartású középületek funkciók szerinti megoszlása.

Lehetséges kedvezményezettek

Támogatás nyújtható minden állami közfeladatot ellátó épület felújítására, függetlenül a fenntartó szervezet jogállásától (legyenek azok állami, civil, avagy egyházi fenntartásban). A támogatások odaítélésénél előnyt élveznek a nagyobb energiamegtakarítási potenciálú épületek.

Korlátok

Fosszilis energiahordozót felhasználó berendezés nem támogatható.

Az intézkedésből nem támogathatók olyan intézményeknek otthont adó épületek, amely intézmények nem felelnek meg az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 19. cikkében foglaltaknak.

Ugyanezen fejlesztési céllal a KEHOP Plusz és a TOP Plusz tartalmaz beruházást. Mindkét operatív program tekintetében a lehatárolás a támogatott épületen alapul: ugyanazon épület kizárólag egyetlen forrásból kaphat támogatást (az ellenőrzés alapját az informatikai rendszerben gyűjtött számlák képezik).

Intézkedések

A beruházásokat energetikai audit előzi meg és zárja le.
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer esetében 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékleteként kidolgozott energiahatékonysági intézkedés jegyzék (tevékenységi lista a megtakarítás kiszámításának módszertanával) alkalmazható lesz a támogatás igénybevétele során. A kedvezményezettek igénybe vehetik az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezett szervezetek, avagy ESCO vállalkozások szolgáltatásait mind a pályázat előkészítése, mind megvalósítása során.

A Helyreállítási Terv és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezetéről szakmai és online konzultáció folytatása szakmai szervezetekkel és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. Az online konzultáció bárki számára nyitva áll.

Állami támogatásnak minősül?

Nem. (A kedvezményezettek nem végeznek gazdasági tevékenységet.)


Amennyiben kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az [email protected] -ra, hívjon minket a +36708508993-as számon, vagy írjon itt a jobb alsó sarokban chat-en!

A fenti bejegyzés nem minősül jogi és pénzügyi tanácsadásnak, csak tájékoztató jelleggel készült. Pontos részletekről tájékozódjon a pályázati kiírásokban!