A földgázfelhasználók korlátozási kategóriáinak változása


A kormány 2023.08.24.-én kiadott 399/2023. (VIII. 24.) rendeletében jelentősen átdolgozza a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló szabályrendszerét, vagy ahogy a felhasználók többsége már találkozhatott vele, a korlátozási besorolásokat és szabályrendszert.

A rendelet ugyan már hatályba is lépett, az új rendszer alkalmazásának kezdete 2024.01.01. Az új rendszer kiépítése időbe telik, így a kereskedőknek (vagy saját jogon eljáró felhasználóknak) 2023.11.15.-ig kell majd leadniuk a felhasználási helyekre vonatkozó új besorolási kategóriákat.

Az új rendszer egységesebb és központosítottabb lesz. A korlátozási adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért továbbra is a rendszerüzemeltetők (elosztók) felelnek, az adatok helyességéért pedig maga a felhasználó. A kereskedő felel a felhasználó friss és naprakész adatainak továbbításáért a rendszerüzemeltetők felé. A kereskedőnek ezen felül adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik az Energetikai Hivatal (Hivatal) felé is. Végül az összes besorolási és valós felhasználási adat a szállítási rendszerüzemeltetőhöz (FGSZ Zrt.) fut be, aki összegzi ezeket és válsághelyzet esetén a Válsághelyzeti Bizottság számára adatot biztosít a szükséges intézkedések meghozatalához.

Új korlátozási kategóriák

A kategóriákat gyakorlatilag teljesen átdolgozták az új rendszerben, mostantól az eddig 8+1 kategória helyett összesen három kategóriába kell besorolni a felhasználási helyeket az alábbiak szerint:

I. korlátozási kategória: 50MW teljesíménynél nagyobb erőművek: „a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforráskészlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek földgázteljesítménye;”

II. korlátozási kategória: legalább 10 m3/órás távmért felhasználási helyek: „a 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérővel, az órai adatok jeltovábbításához szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók és felhasználási helyek földgázteljesítménye;”

III. korlátozási kategória: 10 m3/óra alatti vagy nem távmért felhasználási helyek: „a 10 m3/óra alatti fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és az órai adatok jeltovábbításához szükséges telemechanikai rendszerrel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása.”

Néhány gondolat a fentiekkel kapcsolatban:

 • Az új rendeletben gyakorlatilag a kategóriák nagy részét a II. kategóriába sűrítették, ami így rendkívül heterogén lesz a felhasználás mértékét tekintve.
 • A megfogalmazás alapján a korlátozási besorolást a felhasználási helyen felszerelt mérők névleges összteljesítménye alapján kell majd elkészíteni.
 • Értelmezésünk szerint valójában a 20 m3/h alatti felhasználási helyek többsége még a III. kategóriába fog esni távmérés híján.
 • A rendelet szerint részleges korlátozás csak az I. kategória esetén lehetséges, tehát a felhasználók többsége korlátozás esetén vagy teljes mértékben, vagy egyáltalán nem kerül korlátozásra.
 • A rendelet egyértelművé teszi továbbá, hogy a cél korlátozás esetén a minél kevesebb felhasználó korlátozása. Ennek megfelelően várható, hogy a II. kategóriában csökkenő sorrendben korlátozzák előként a legnagyobb felhasználókat a kisebbek felé haladva.
 • További fontos változás, hogy a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló idő 4 óra (!), mely egyedi kérelem alapján lehet csak ettől eltérő, de legfeljebb 72 óra.

Kivételek

Az új szabályok szerint a korábbi sok kategória helyett a további differenciálás alapját a korlátozási kivételek adják, melyek sorrendben az alábbiak:

1. kivétel: “azon fennmaradó földgázteljesítmények, amelyek a technológiai károsodás elkerüléséhez, temperáláshoz szükségesek, II. kategória esetén legfeljebb 530 kWh/nap, III. kategória esetén 105 kWh/nap teljesítménnyel,”

2. kivétel: “a Hivatal által hatósági bizonyítvánnyal igazolt, nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű felhasználói teljesítmények a kijelölést megalapozó tevékenység ellátásának fenntartásához szükséges mértékig,”

3. kivétel: “védett felhasználók közül az oktatási és közigazgatási szolgáltatók, azaz a Get. 3 § 75. pont f)-i) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményei, beleértve a távhőtermelő oktatási és a közigazgatási szolgáltatók részére termelt teljesítményeit is, amelyek nem tartoznak az 5. kivételbe,”

4. kivétel: “olyan földgázteljesítmények, amelyek korlátozása jelentős környezeti károkozással vagy egészségügyi kockázattal járna, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, továbbá az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerüzemeltetők földgázteljesítményei, a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményei a rendszerüzemeltetéshez, illetve a közellátáshoz szükséges mértékig, valamint vészhelyzetben alapvető szolgáltatásokat végző felhasználók és a különleges jogrendben kijelölt vagy honvédelmi feladatok ellátására kijelölt felhasználók földgázteljesítményei,”

5. kivétel: “a Get 3. § 76. pontjában meghatározott szolidaritási alapon védett felhasználók, melyek esetében elsősorban biztonsági földgázkészlet felhasználásával, illetve utolsó lehetőségként szolidaritási intézkedés igénybevételével kell az igényt kielégíteni,” Ez gyakorlatban a lakosság és egyéb alapvető szociális szolgáltatók csoportját jelenti.

6. kivétel: “vészhelyzet és szolidaritási intézkedés alkalmazása esetén a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek az ellátásuk biztonságához szükséges teljesítmények mértékéig, ha az erőmű gázellátásának hiánya súlyos károkat okozna a villamosenergia-rendszer működésében, vagy akadályozná a földgáztermelést vagy az együttműködő földgázrendszer működését.”

A kivételekbe tartozásról a felhasználónak nyilatkozatot kell tennie, valamint azt hatósági bizonyítvánnyal, vagy a besorolás jogosultságát igazoló egyéb dokumentummal igazolnia kell. A kivételben csak az igazoló dokumentumban meghatározott földgázteljesítmény szerepelhet. Fontos, hogy egyedi kérelemmel emelhető az 1. kivételben a II. korlátozási kategóriára megállapított temperálási mennyiség, mely nagyobb telephelyek esetén valóban szükséges lehet. A kivételekről részletesebb információt a rendelet 13-14. paragrafusában olvashatnak.

Gondolataink:

 • Értelmezésünk szerint a lakossági felhasználóknak nem szükséges nyilatkozatot tenniük az 5. kivételbe tartozásról – ezt a rendszerüzemeltető magától nyilvántartja.
 • Pozitív változás, hogy az új rendszerben több helyen megjelenik a napi mennyiség alapú gondolkodás (pl. temperálás), mely előrelépés a korábbi teljesítményalapú szabályokhoz képest.
 • A kivételek közül hiányoltuk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos földgázmennyiségeket, melyet tartalmazott a korábbi besorolási rendszer. (Igazolással a 2. kivételbe sorolható.)
 • Értelmezésünk szerint a kivételek a meghatározott sorrendben és csak minden egyéb I-III. kategóriába sorolt földgázteljesítmény korlátozását követően kerülhetnek korlátozásra.

Az utóbbi évek bizonytalansága miatt fontossá vált a régi szabályozás felülvizsgálata és első körös véleményünk, hogy helyes irányba változik a korlátozási szabályzat. A részletszabályok és a gyakorlati alkalmazás még felvet kérdéseket, de ezek tisztázását követően remélhetőleg gördülékeny lesz az átállás.

Tudnivalók a kivételek igazolásáról

A rendelet 14. § paragrafusa rendelkezik a szükséges igazolásokról az egyes kivételi kategóriákkal kapcsolatban.

FONTOS a MEKH által kiállítandó igazolásokról: Ahol a törvény a Hivatal (MEKH) által kiadott hatósági bizonyítvány szükségességére hivatkozik, ott a Hivatal közlése alapján a kérelmeket a megszokott csatornákon a (pl. cégkapuról hivatali kapura küldve az általános űrlap formanyomtatványon) lehet benyújtani a Hivatal részére. A kérelem elbírálásához csatolni szükséges a releváns információkat tartalmazó mellékleteket és az eljárásidíj megfizetéséről szóló igazolást. (Ennek mértéke jelenleg az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti átalány igazgatási szolgáltatási díj fizetendő az 1. mellékletben nem nevesített eljárások esetén 10.000 Ft.) Az általános űrlap itt érhető el.

FONTOS az ÜKSZ-ben meghatározott igazolásokhoz (3. és 5. kivételek): a Hivatal tájékoztatása szerint mivel az ÜKSZ-ben meghatározott igazolás részletszabályai nem kerültek kidolgozásra, így javasolják az intézményvezető által kiállítani az igazolást, amely tartalmazza az alábbiakat:

“Igazolás, mely szerint a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet  14. § (4) bekezdése alapján a [3.] kivételhez kell sorolni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 75. pontja szerinti alapvető szociális szolgáltatók közül a Get. 3. § 75. pont f) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményét, a [39N0000000000000X] POD azonosítójú felhasználót [Teljes név, címe], mivel intézményük egy [óvoda, iskola, bölcsöde] így az nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény.”

OM azonosítónk: 123456
Szociális ágazati azonosítónk: S022222
Dátum, aláírás, pecsét

Alább összeszedtük röviden a lényeget a kivételek igazolási módjairól:

 1. kivétel: az előírt alanyi jogon járó tempereáláshoz szükséges földgázmennyiség (2. kategória esetén 530 kWh/nap, 3. kategória esetén 105 kWh/nap) feletti tempereálási igény esetén az adott vállalkozás műszaki felügyeletét ellátó hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szervéhez szükséges fordulni az egyedi kérelemmel. Az esetlegesen kiadott hatósági bizonyítvány érvényessége egy év.
 2. kivétel: a Hivatal (MEKH) által kiadott hatósági bizonyítvány szükséges. “A Hivatal a felhasználó egyedi, indokolt kérelmére jár el.” 1. § (5) alapján ezen kivétel alá sorolhatók az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos földgázteljesítmények is.
 3. kivétel: a felhasználó nyilatkozata és a felügyeletet ellátó miniszter által jóváhagyott, ÜKSZ-ben meghatározott igazolás alapján sorolhatók ide felhasználók.
 4. kivétel: ha
  • “a korlátozás végrehajtása jelentős környezeti károkozással járna, környezetszennyezést, illetve környezetveszélyeztetést okozna, az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, és azt a felhasználó kérelmére a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja”
  • “a korlátozás a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzemben olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményt, súlyos balesetet okozhat, amely az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a felhasználó kérelmére, amennyiben a veszélyes üzem alapfeladata biztonságos ellátásához a gázellátás szükségességét az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja”
  • “az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez szükséges teljesítmények mértékéről a rendszerüzemeltető, földgáztermelő nyilatkozik
  • “a közellátást biztosító felhasználó nyilatkozik az olyan közszükségletet kielégítő folyamatos szolgáltatást biztosító közellátás esetében, amely az azt igénybevevők által egyedileg nem, hanem össztársadalmi szinten szervezett módon biztosítható, a közellátás biztosításához szükséges teljesítmény mértékéről”
  • “a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a felhasználó alapvető szolgáltatásokat végez, amit a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter igazol
  • “a különleges jogrendben vagy a honvédelmi feladatok végrehajtására gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre kijelölt felhasználókra vonatkozó igazolást a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerint az igénybevételi hatóság állítja ki”
 5. kivétel:
  • lakosság részéről nincs szükség igazolásra, ezt az érintett rendszerüzemeltető elvégzi
  • “a Get. 3. § 76. pont b) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltatókat, a felhasználó, felhasználási hely teljesítményeit, a szociális szolgáltató nyilatkozata és az érintett miniszter által kiállított, ÜKSZ-ben részletezett igazolás, dokumentum alapján”
  • “a Get. 3. § 76. pont c) alpontja szerinti távhőtermelőt, felhasználónként, felhasználási helyenként, a 15. § (12) bekezdésben foglaltakra tekintettel a távhőszolgáltató által meghatározott kategóriára eső szolidaritási alapon védett éves hőigénynek megfelelő földgázfelhasználási arány figyelembevételével, a távhőszolgáltató nyilatkozata alapján”
 6. kivétel: “A felhasználó, felhasználási hely, teljesítmény 6. kivételbe sorolásához a Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amit a Hivatal a 13. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott esetekben az érintett szállítási rendszerüzemeltető vagy a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltető által benyújtott, indokolt kérelme alapján állít ki.”

Teendők felhasználó számára

Minden felhasználót meg fog keresni a kereskedője az új korlátozási besorolásokkal kapcsolatban, mivel ez a szerződések kötelező eleme is lesz. A felhasználóknak érdemes előre felkészülni erre, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Korlátozási kapcsolattartó személy kijelölése
 • Amennyiben rendelkezik olyan felhasználási hellyel, mely bármely kivételben érintett lehet, a szükséges nyilatkozat kitöltése és hatósági bizonyítványok beszerzése.

A nyilatkozatminta a rendelet legvégén található. Az egyes kivételekhez beszerzendő egyéb hatósági igazolásokról részletesebb információt a rendelet a 14. § paragrafusa alatt olvashat.


Amennyiben kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az [email protected] -ra, vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en!

A fenti bejegyzés nem minősül jogi és pénzügyi tanácsadásnak, csak tájékoztató jelleggel készült.

,