Gyármentő Program – energiahatékonysági beruházások támogatása


A Kormány által a Gyármentő Program keretében meghirdetett 150 milliárd forintos nagyvállalati energiahatékonysági beruházási támogatást november 2-án, a regisztráció kezdete után 18 perccel felfüggesztették, a nagy számú jelentkezés forrásigénye miatt. Jó hír, hogy aki elindította a regisztrációt, de nem tudta befejezni az idő lejárta után, ezt később még megtehette.

A sikeresen regisztrálóknak részletes dokumentációt kell benyújtani a támogatás igénybevételének kérelméhez, amely a beruházás részletein túl tartalmaz egy energetikai auditor által kiadott dokumentumot is. Fontos, hogy a Gyármentő Programban tervezett energiahatékonysági beruházásnál a feltételek teljesülése esetén túl  EKR energiahatékonysági audittal további finanszírozási lehetőség nyílhat meg.

Azoknak a vállalkozásoknak, akik lemaradtak a regisztrációról még érdemes figyelemmel kísérni a Program honlapját, az esetleges forrásbővítés reményében.

A Programról

A Gyármentő Program a feldolgozóipari tevékenységgel foglalkozó nagyvállalatok számára nyújt vissza nem térítendő támogatást energiahatékonysági és megújuló energia termelésére irányuló beruházásokhoz.

A támogatási intenzitás Budapesten legfeljebb 30%, vidéken legfeljebb 45%. Egy vállalat összesen 15 millió euró (kb. 6,15 milliárd Ft) támogatásra lehet jogosult. A megvalósított beruházásnak legalább 500 000 euró (kb. 205 millió Ft) értékűnek kell lennie.

A beruházásokat 24 hónap alatt szükséges végrehajtani és a számviteli aktiválást/üzembe helyezést elvégezni, mely indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható lesz. A kedvezményezettek vállalják, hogy a beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámuk legalább 90%-át fenntartják. A beruházásokhoz a támogatási összeg 50%-a előlegként adható. A Programra a Kormány 150 milliárd forint költségvetési forrást különített el.

A Beruházó három jogcím alapján vehet részt a programon:

 • 1. jogcím: energiahatékonysági beruházások támogatása,
 • 2. jogcím: megújuló energia termelésére irányuló beruházások támogatása,
 • 3. jogcím: Korlátozott összegű támogatás: az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus negatív gazdasági hatásaival érintett cégek megsegítése energiahatékonysági és/vagy megújuló energiatermelő és tároló beruházásainak támogatása.

A 3. jogcímű támogatást abban az esetben igényelhetnek a vállalatok, amennyiben az ideiglenes válságkezelési keret (TCF) alapján 2022. december 31-éig döntés érkezik a benyújtott válságtámogatás jogosultságáról.

Regisztráció és támogatási kérelem benyújtása

A programra regisztrálni 2022. november 2-ától lehet, a www.gyarmento.hu felületen. A felület november 2-a előtt nem elérhető. A sikeresen regisztrálók ezután nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyre a regisztráció befogadását követően 4 hónap áll rendelkezésre.

A Gyármentő Program során nem áll rendelkezésre nyilvános pályázati adatlap. A sikeres beruházás regisztráció esetén automatikus válaszüzenetben kapják meg a szükséges dokumentumokat a támogatási kérelem benyújtásához. A dokumentumok között van az energetikai auditor által kitöltendő ex ante igazolás mintája is.

Elszámolható beruházás feltételei

A programban azok az energiahatékonysági beruházások, illetve a megújuló energiatermelési beruházások vehetnek részt, melyek a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete (a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználására vonatkozó rendelet) szerinti tevékenységeket támogatják.

A Programban csak olyan beruházással regisztrálhat egy vállalat, amelynek összértéke eléri az 500 000 EUR-t.

A beruházás a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg, és azt 24 hónapon belül kell végrehajtani.

 • A beruházás megkezdésének az alábbiak közül a legkorábbi tekinthető:
  • Építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja.
  • Tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
  • Olyan egyéb kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi,
  • Létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja.

Energiahatékonysági beruházás auditálása – az energiahatékonyság bizonyítása

Energiahatékonysági beruházás esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

 1. A beruházás megkezdését megelőző állapotot rögzítő, a beruházással érintett helyszínről és a tervezett beruházásról készült energetikai auditot, és
 2. a támogatási kérelem mellékletét képező ex ante igazolást.

Az auditot és igazolást a MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő személy vagy szervezet állítja ki (mint pl. a Wattler).

Meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje vagy korszerűsítése esetén az auditot és igazolást műszaki szakvélemény válthatja ki.

A beszámoláshoz, visszakövetéshez mellékelni kell a beruházás befejezését követő állapotot rögzítő energetikai auditot és a támogatási kérelem mellékletét képező igazolást, kivéve, ha a beruházás tárgya meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje vagy korszerűsítése volt, melyet a támogatási kérelem benyújtásakor műszaki szakvéleménnyel igazolt a kedvezményezett.

Megújuló energia termelésére irányuló beruházás esetén auditra nincs szükség. Szükség van a tervezett beruházásnak a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki terv és az arra vonatkozó érvényes kivitelezői árajánlat. A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos kapcsolat megfelelően biztosítható-e.

Ki auditálhatja a beruházást?

Igazolást a MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő személy állíthat ki. A Wattler is energetikai auditáló szervezet. Kérjen ajánlatot tőlünk az [email protected] emailen, itt a jobb alsó sarokban chat-en, vagy hívjon minket a 06-70-8508993 számon! További információ itt.

Elszámolható költségek – normál és korlátozott összegű támogatás igénybevétele esetén

Az elszámolható költségek tekintetében a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet, valamint az azt kiegészítő 416/2022. (X.26) Korm.rendelet szabályai irányadók. (további részletek megtaláhatók a programhoz tartozó GYIK-ben)

A támogatásban elszámolható költség meghatározása attól függ, hogy melyik jogcímen kéri a vállalat a támogatást:

 1. “Normál támogatás” (1. és 2. jogcímű támogatás esetén) energiahatékonysági beruházás (2014-es Korm.rendelet IV/B. fejezet) esetén a többletköltség számolható el, megújuló energia termelésére irányuló beruházás (IV/C. fejezet) esetén a teljes költség elszámolható.
 2. Korlátozott összegű támogatás (3. jogcímű támogatás esetén) igénybevétele érdekében tervezett energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházás (IV/D. fejezet) esetén az új eszköz vételára teljes mértékben elszámolható.

Korlátozott összegű támogatási igény akkor lehet benyújtani, ha a vállalat nyilatkozik arról, hogy a beruházó érintett az Ukrajna elleni orosz agresszió és/vagy a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló ellenintézkedések által.

“normál támogatás” energiahatéknoysági Beruházás és megújuló energia termelésére irányuló beruházás Esetén

Elszámolható költségeket a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint kell számolni. Alapvetően kizárólag a nagyobb energiahatékonyság elérése érdekében felmerült többletköltséget lehet elszámolni az alábbiak szerint:

A kormányrendelet szerint elszámolható költség
 • Csak az energiahatékonysági minimumkritériumoknak megfelelő beruházás, amennyiben létezik az adott berendezésre vonatkozó előírás.
 • Meglévő épület energiahatékonyságának növelését célzó épületszigetelési munkák költsége,
 • Egyéb energiahatékonysági célokat szolgáló, eszközcserére vagy eszközkorszerűsítésre irányuló beruházás esetén a  beruházás költségeinek és egy azonos funkciójú, de alacsonyabb energiahatékonyságú beruházás költségeinek különbsége.
Nem minősül elszámolható költségnek
 • A 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében felsorolt költségek
 • az ingatlanvásárlás költsége
 • A beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
 • A saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
 • Közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a telekhatáron belüli árumozgatás céljára használt járműveket is (a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár, illetve a villamos nem minősül járműnek),
 • Bérleti vagy lízingköltségek.

Ebben az esetben a többletköltség számításához ajánlatos alternatív árajánlatot beszerezni ugyanolyan funkciót betöltő eszközre. Az elszámolható költség az energiahatékonyabb és kevésbé energiahatékony (de még minimumkövetelménynek megfelelő) eszköz költsége közötti különbség.

Korlátozott összegű támogatás igénybevétele érdekében tervezett energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházás elszámolható költségei

Korlátozott összegű támogatás igénybevétele érdekében tervezett beruházás esetén ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a normál támogatás esetén, azzal a kivétellel, hogy az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközcsere, új eszközbeszerzés esetén a beszerzett új eszköz vételára teljes egészében elszámolható. Tehát ez egy sokkal nagyobb támogatási összeget lehetővé tevő opció, ami akkor vehető igénybe ha a vállalat nyilatkozik, hogy érintett az Ukrajna elleni orosz agresszió és/vagy a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló ellenintézkedések által.

Mindkét esetben a támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie.

Megújuló energia termelésére irányuló beruházás elszámolhatósága

Fotovoltaikus rendszer létesítése esetén az alábbi költségek számolhatók el, amennyiben a beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépi túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket:

 • tervezés,
 • engedélyeztetés,
 • telepítés munkadíj,
 • napelemek,
 • inverter,
 • tartószerkezet,
 • akkumulátor költsége

(A legújabb szabályozás szerint akkumulátor kötelezően telepítendő új napelemes rendszer építése esetén. Részletekről olvassa el cikkünket.)

Fenntartási kötelezettség

A program alapján megvalósult beruházásra a kötelező üzemeltetési időszak a beruházás befejezését követő legalább öt üzleti év.

Munkaerő megtartásra vonatkozóan a létszám fenntartási időszak 12 hónap. Az időszak végére a bázislétszám legalább 90%-ával kell rendelkeznie a vállalatnak.

Gyármentő energiahatékonysági beruházás EKR-ben való elszámolhatósága

A végsőenergia-felhasználónál kimutatható energiamegtakarítást eredményező beruházás energiamegtakarítása úgynevezett EKR energiahatékonysági audit (Energiahatékonysági kötelezettségi Rendszer, további információ itt) során számítható és hitelesíthető. Ez a hitelesített energiamegtakarítás (ún. HEM) pedig pénzre váltható.

Lássunk erre egy példát:

BudapestVidék
Projekt elszámolható költsége300 millió Ft300 millió Ft
Támogatási intenzitás (VNT)30%45%
Visszamaradó százalékos rész70%55%
Energetikai audit során kimutatott energiamegtakarítás5000 [GJ]5000 [GJ]
Hitelesíthető és monetizálható energiamegtakarítás5000 [GJ] * 0,7 = 3500 [GJ]5000 [GJ] * 0,55 = 2750 [GJ]
Példa HEM ár10 000 [Ft/GJ]10 000 [Ft/GJ]
EKR-rel elérhető támogatási összeg35 millió Ft27,5 millió Ft
EKR-rel növelt támogatási intenzitás41,6%54,2%

Az EKR-ről, illetve az EKR audittal kapcsolatos lépésekről honlapunkon tájékozódhat. Fontos, hogy már a beruházás megkezdése előtt figyelembe kell venni az energiahékonysági kötelezettségi rendszer feltételeit!

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben az Ön Vállalata sikeresen regisztrált a programra, vegye fel velünk a kapcsolatot a beruházás igazolásához szükséges audit lefolytatása érdekében!

A Wattler Kft. ezen túl a beruházás megtérülési idejének a Gyármentő Programban adott lehetőségeken túl az EKR által adott lehetőségek kiaknázásában is tud segíteni.

Írjon bátran az [email protected] emailre, vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en, vagy hívjon minket a 06-70-8508993 számon!