Földgáz Általános Szerződéses Feltételek

Az alábbiakban tekintheti át a földgázszolgáltatás során használt Általános Szerződéses Feltételeinket. A lenti szöveg törzse teljes mértékben megegyezik az aláírandó szerződéssel, a fejezetek címeit itt kiegészítettük néhány értelmező gondolattal a könnyebb átláthatóság kedvéért.

Pdf formátumban az ÁSZF-et letöltheti innen, az teljes Üzletszabályzatot innen.

1. A Szerződés tárgya (szolgáltatás célja, ÁSZF és Egyedi Szerződés viszonya)

1.1. Jelen általános szerződéses feltételek („ÁSZF”) a Wattler Kft. („Kereskedő”) és Felhasználó közötti földgázellátási jogviszonyt („Szolgáltatás”) szabályozzák.

1.2. A Szolgáltatás célja a Felhasználó ellátása igény szerinti mennyiségű földgázzal.

1.3. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁSZF és az egyedi feltételekről szóló megállapodás („Egyedi Szerződés”) tartalmazza. Az Üzletszabályzat többi pontjának ÁSZF-ben közvetlenül hivatkozott pontjait (és definícióit) az ÁSZF részének kell tekinteni, és azok akkor is alkalmazandók, amennyiben a Felek az Üzletszabályzat általános hatályát kizárják. Az ÁSZF és Egyedi Szerződés egységes szerződéses feltételrendszert képeznek és minden esetben együtt kezelendők. (ÁSZF és Egyedi Szerződés együtt: „Szerződés”). Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF-ben foglaltak közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadók.

2. A Szerződés létrejötte és hatálya (ellátási időszak kezdete és vége, felmondás, meghosszabbodás)

2.1. Szerződés létrejötte: A Szerződés megkötésére a Szerződés mindkét fél által történő aláírásával, a Kereskedő kötelező érvényű ajánlatának Felhasználó általi elfogadásával vagy földgáz vételezésével kerülhet sor. A szerződéskötés részletes szabályait az Üzletszabályzat 6.3. pontja tartalmazza.

2.2. Időbeli hatály: Felek között a Szerződés annak megkötésével jön létre és az Ellátási Időszak végéig szól. A Szerződés eredeti hatálya során felmerült pénzügyi kötelezettségek azonban hatályban maradnak az eredeti szerződéses feltételeknek megfelelően, azok maradéktalan teljesítésének időpontjáig.

2.3. Felhasználási Helyek: A Szerződés a Felhasználó Kereskedő által ellátott, Egyedi Szerződésben meghatározott felhasználási helyeire („Felhasználási Hely”) vonatkozik.

2.4. Ellátási Időszak kezdete az Egyedi Szerződésben meghatározott dátum gáznapja. Amennyiben azonban a kereskedőváltás nem valósul meg az Egyedi Szerződésben meghatározott dátumig, úgy az Ellátási Időszak kezdete a sikeres kereskedőváltás megvalósulásának időpontja lesz. (A kereskedőváltás folyamatáról ld. az Üzletszabályzat 8. fejezetét). A Felhasználó, amennyiben a kereskedőváltás neki felróhatóan hiúsult meg vagy késett, a szerződéses fix díjak (ld. 5.1.2 pont) megfizetésére az eredeti, az Egyedi Szerződésben meghatározott ellátási időszak kezdődátumától kezdve köteles. Az Ellátási Időszak – amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik – Rögzített ár (ld. 5.2.1 pont) esetén határozott egy éves időtartamra szól, Tőzsdei árszabás esetén határozatlan időre szól.

2.5. Felmondás: Rendes felmondás esetén az Ellátási Időszak a hónap utolsó gáznapján érhet véget. Határozatlan idejű szerződés esetén a szerződés megszűntetését kívánó Fél szándékát a másik Félnek írásban (elektronikusan vagy postán) jelzi – az előbbi kitétel betartásával – a Szerződés megszüntetésének szándékolt dátumát legalább 30 nappal megelőzően. A másik Fél ezt a felmondást írásban visszaigazolja. Határozott idejű Ellátási Időszak esetén a Szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.

2.6. Meghosszabbodás: A határozott idejű Ellátási Időszakra létrejött Szerződés meghosszabbodik, amennyiben a Felhasználó vagy a Kereskedő a Szerződésben szereplő Ellátási Időszak végét legalább 30 nappal megelőzően megszüntetési szándékát írásban nem jelzi a másik Fél részére. A jelen bekezdés szerinti meghosszabbodás esetén a Szerződés az eredeti Ellátási Időszak vége után Tőzsdei árszabásra vált és határozatlan idejűvé válik. A felek közös megállapodással ettől eltérhetnek, így egy újabb határozott idejű Rögzített árú szerződést is köthetnek. Amennyiben a felek nem állapodnak meg az energia díjában (Rögzített árban vagy Tözsdei árszabás esetén az Árrésben), illetve a Földgázkereskedelmi szolgáltatási díjban, úgy ezen díjelemek a Kereskedő honlapján mindenkor elérhető, ezen esetre vonatkozó árszabási tájékoztató („Árszabási Tájékoztató”) szerint kerülnek meghatározásra. Amennyiben a Felhasználóra az Árszabási Tájékoztató vonatkozik, annak változásáról a Kereskedő a Felhasználót legkésőbb a változás hatálybalépése előtt 30 nappal írásban tájékoztatja.

3. A Kereskedő Kötelezettségei (a mi kötelezettségeink)

3.1. A Kereskedő az Ellátási Időszakban felelős a Felhasználási Helyek Szerződés szerinti földgázigényének kielégítéséért, vagyis köteles a Felhasználó által a Felhasználási Helyeken felhasznált földgázmennyiséget saját nevében beszerezni, és azt a lekötött kapacitás mértékéig a szerződésben meghatározott feltételekkel rendelkezésre bocsátani.

3.2. A földgáz eljuttatása a Felhasználási Helyek csatlakozási pontjáig (elosztói kiadás pontjáig) az érintett szállítói és elosztói rendszerüzemeltető feladata. Ezért a szolgáltatott földgáz minőségi hibájáért, valamint a földgáz átvételéért és elosztásáért a Kereskedő a Szerződés és jogszabályok alapján nem vállal felelősséget. Ugyancsak nem tárgya a Szerződésnek a mérőeszközök karbantartása és működtetése, a hálózat üzemeltetése és a szállítás során felmerülő veszteségek kompenzálása.

3.3. Kereskedő köteles betartani a működési engedélyének és Üzletszabályzatának rendelkezéseit, és köteles a szerződés ideje alatt földgázkereskedelmi tevékenységét fenntartani.

4. Az Felhasználó kötelezettségei (az ön kötelezettségei)

4.1. A Felhasználó köteles a részére biztosított földgázmennyiséget szabályos vételezéssel átvenni, és az átvett földgáz szerződés szerinti díját, szolgáltatási és rendszerhasználati díjakat, illetve a vonatkozó adókat és egyéb díjakat a Kereskedőnek megfizetni a Szerződésben részletezett módon.

4.2. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az összes Felhasználási Hely vonatkozásában a használatra jogosult tulajdonosként, bérlőként vagy egyéb jogcímen; a Felhasználási Helyen a Felhasználó nevén az Ellátási Időszakban elszámolási mérő van nyilvántartva – vagy a mérő tulajdonosa a vételezést a Felhasználó számára biztosítja –; valamint az összes csatlakozási pontra rendelkezik elosztási (vagy szállítási) csatlakozási szerződéssel és vonatkozó vásárolt kapacitással, amit az Ellátási Időszak alatt fenntart.

4.3. A Felhasználó teljes ellátási kötelezettséget vállal a Kereskedő felé, más kereskedelmi engedélyessel korábbi szerződéses viszonyát nem tartja fent és újat nem létesít a Felhasználási Helyek és Ellátási Időszak vonatkozásában, a múltbeli szerződéses viszonyt jogszerűen megszünteti az Ellátási Időszak kezdeti időpontját megelőző napra.

4.4. A Felhasználó a kereskedőváltás során együttműködik, és annak feltételeinek megfelel, így többek között a kereskedőváltás megkezdésekor és lefolytatása során nincs a korábbi kereskedőjével vagy a rendszerüzemeltetővel szemben lejárt kiegyenlítetlen tartozása.

4.5. A Felhasználó adatot szolgáltat a Kereskedő számára a 9. pont szerint.

4.6. A Felhasználó korlátozás esetén a Szabályozásnak megfelelően jár el, a korlátozási utasításokat betartja.

4.7. A Felhasználó hozzájárul nevének a Kereskedő által referenciaként történő felhasználásához a Szerződés időtartama alatt és azt követő 1 (egy) éven belül.

4.8. Továbbá a Felhasználó kijelenti és Szerződés hatálya alatt szavatolja, hogy

  • a) a magyar jog szerint érvényesen létező vállalkozás, intézmény, amely jogosult a Szerződés megkötésére,
  • b) vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá nincs tudomása arról, hogy vele szemben bármely harmadik személy ilyen eljárás elrendelése iránti kérelmet terjesztett volna elő,
  • c) vele szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás, valamint nincs olyan peres, peren kívüli vagy választottbírosági eljárás, amely alapján vele szemben ilyen kezdeményezhető.
5. Földgáz ára és egyéb díjak, árszabások (volumetrikus és fix díjak, fix és tőzsdei árazás, rendszerhasználati díjak számlázása)

5.1. A Felhasználó által a Szolgáltatásért mindenkor fizetendő díjak a következők:

5.1.1. Fogyasztásalapú díjak az Üzletszabályzat 2. Melléklete szerinti Elszámolási Rend alapján, kWh energiamennyiségben elszámolt mindenkori földgázmennyiség után fizetendői.

i) Energia díja, aminek mindenkori energia egységára (Ft/kWh vagy EUR/kWh) az Egyedi Szerződésben meghatározva,

ii) Volumetrikus rendszerhasználati díj: a Felhasználó ellátása során felmerülő díj a mindenkori szabályozott tarifa alapján meghatározva (az ÁSZF hatályba lépésekor ezek a szagosítási díj, szállítóhálózati díj, elosztóhálózati díj),

iii) Hatályos jogszabályok szerinti adók, járulékok és fizetendő hozzájárulások (az ÁSZF hatályba lépésekor ezek a jövedéki adó (korábbi energiaadó), biztonsági készletezési díj).

5.1.2. Fix díjak: Havonta vagy évente fizetendő díjak, amelyek rögzített összegben vagy a kapacitáslekötés mértéke után fizetendői.

i) Földgázkereskedelmi szolgáltatási díj: fix havidíj az Egyedi Szerződésben meghatározva,

ii) Fix havi rendszerhasználati teljesítménydíj: a Kereskedő felé, szerződés szerint leadott lekötési igény alapján számított rendszerhasználati teljesítménydíj a földgázszállítás hazai fogyasztás kiadási pontjának díja és az elosztói teljesítménydíj vagy alapdíj.

5.2. A szolgáltatott energia díja az alábbi árszabási típusok szerint történhet:

5.2.1. Rögzített ár: Az Ellátási Időszak alatt az Egyedi Szerződésben meghatározott fix kWh-nkénti ár, amit a Felek Forintban vagy Euróban meghatározva és elszámolva állapíthatnak meg.

5.2.2. Tőzsdei árszabás: A mindenkori magyar szervezett földgázpiac (földgáztőzsde) azonnali (spot) piacának referenciaára (az ÁSZF hatálybalépésekor a CEEGEX Referenciaár a gáznapot megelőző utolsó kereskedési nap végén publikálva (munkanapokra Day-Ahead, hétvégékre Weekend, ünnepnapokra Holiday termék) minden egyes gáznapra számolva, EUR/kWh-ra átszámolva az adott gáznapon felhasznált mennyiség vonatkozásában. A számlán az elszámolási időszakra az összes elszámolt energiamennyiség és az ennek a szabálynak megfelelő súlyozott átlagár szerepel. A referenciaár súlyozott átlagához hozzáadódik az Egyedi Szerződésben meghatározott Árrés díjelem. A Felhasználó a számításról (beleértve a napi árakat és felhasználást) kimutatást kap.

5.2.3. A fenti 5.2.1 és 5.2.2 pontoktól a Felek eltérhetnek az Egyedi Szerződésben.

5.3. A díjszámolás során a kWh-ban számolt energiamennyiségek 0, az árak 5, ezt követően a végösszegek Euróban 2, forintban 0 tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, kerekítés esetén a matematika szabályainak megfelelően.

5.4. A rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizeti meg a rendszerüzemeltető engedélyes részére, és a szerződéses díjakat közvetített szolgáltatásként számlázza a Felhasználó felé. A jogszabályban meghatározott díjak módosulása esetén annak hatályba lépésétől a Kereskedő a változást Felhasználó felé érvényesíti, akár visszamenőlegesen is.

5.5. A Felhasználónak felróható kapacitástúllépési-, megszakítási költséget, valamint a korlátozás be nem tartásának, illetve a rendszerüzemeltető által a Felhasználó ellátásával kapcsolatban megállapított egyéb pótdíjat, kötbért, illetve költséget a Kereskedő jogosult a Felhasználó részére kiszámlázni, amelyet a Felhasználó köteles megfizetni.

5.6. A díjtételek (egyéb rendelkezés hiányában) nem tartalmazzák az ÁFA-t, illetve más adókat. Ezeket a Felhasználó a díjon felül a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles megfizetni a Kereskedő felé. Ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármely egyéb a földgáz-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amely érinti a Szerződés tárgyát és amennyiben jogszabály kifejezetten nem tiltja, ezen új tétel(ek) is automatikusan felszámításra és számlázásra kerülnek és fizetendők.

6. Számlázás, fizetési feltételek és késedelem

6.1. Az elszámolási időszak a gázhónap. A számlákat a Kereskedő a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, elektronikus formában állítja ki. Amennyiben az Egyedi Szerződés máshogy nem rendelkezik, akkor a felek az alábbi számlázási és fizetési rend szerint járnak el.

Díjelemek és elszámolás alapja Számlakiállítás napja Fizetési határidő
Fixdíjszámla ÁSZF 5.1.2. i) és ii) Gázhónapot megelőző hó 16-a Gázhónapot megelőző hó 23-a
Részszámla ÁSZF 5.1.1 i), ii) és iii), Elszámolás rendje szerint Gázhónap 16-a Gázhónap 23-a
Elszámoló számla Elszámolás rendje szerinti ÁSZF 5.1.1 i), ii) és iii) és Részszámlában kiszámlázott tételek különbsége Gázhónapot követő hó 16-a Gázhónapot követő hó 23-a

6.2. Az Elszámolás rendjét az Üzletszabályzat 2. Melléklete tartalmazza („Elszámolási Rend”). A számlák az itt bemutatott díjelemeken túl tartalmazhatnak bármely egyéb felmerült szerződéses fizetési kötelezettséget (pl. pótdíjak), illetve amennyiben kibocsátásuk napja megegyezik, úgy össze is vonhatók. Profilos Felhasználási Hely esetén a Kereskedő az elszámoló számlát a rendszerüzemeltető által végzett rendszeres (negyedéves vagy éves) leolvasást, vagy – kereskedőváltás esetén – az Ellátási Időszak végét követően, a megelőző leolvasást követő összes gázhónap vonatkozásában állítja ki. A Felhasználó a kiállított számlát vagy díjbekérőt a fenti fizetési határidőben – ami nem lehet rövidebb, mint a számla keltétől számított öt nap – minden esetben átutalással köteles kiegyenlíteni

6.3. A felek a fizetés pénznemét az Egyedi Szerződésben határozzák meg. Eltérő rendelkezés hiányában a fizetés pénzneme a díjtétel pénzneme.

6.4. A számla a Kereskedő megfelelő pénznemű bankszámláján aznap 14:00-ig történő jóváírásával minősül kiegyenlítettnek. A pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó bármely banki díj és költség a Felhasználót (fizetőt) terheli. Ha a fizetési határidő olyan napra esik, amely napon a Kereskedő bankja nem nyújt teljes körű üzleti szolgáltatást, a fizetési határidő az ezt a napot megelőző utolsó munkanap.

6.5. Amennyiben a 6.1 pontban részletezett elszámoló számla kibocsátása után – pl. profilos fogyasztó éves vagy negyedéves leolvasását, illetve mérési hiba vagy egyéb ok miatti korrekciót követően – a rendszerüzemeltető által Felhasználási Helyre elszámolt energiamennyiség változik, úgy a Kereskedő fenti információ rendelkezésére állása után 15 napon belül (de legkésőbb az Ellátási Időszak vége után 20 nappal) elszámoló vagy korrekciós számlát állít ki, amely a tényleges felhasznált energiamennyiség és díjak, valamint a korábban kiegyenlített összegek különbsége alapján számol el a Felek között.

6.6. Felhasználó a számlával kapcsolatban elévülési időn belül, de lehetőség szerint a fizetési határidőig terjeszthet elő jóhiszemű számlakifogást. A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, végösszegét a vitatott összeget és a vita alapját is. Amennyiben a Felhasználó a számlakifogást a fizetési határidőben előterjeszti, a továbbiakban:

6.6.1. A számla nem vitatott részét Felhasználó az eredeti határidőig kiegyenlíti.

6.6.2. Amennyiben a Kereskedő a kifogás tartalmával egyetért, úgy helyesbítő számlát állít ki. Az eredeti és helyesbítő számla még ki nem fizetett részét a Felhasználó köteles az eredeti határidőre, vagy ha az már elmúlt, 5 napon belül kiegyenlíteni. Az elfogadott számlakifogás összege után Késedelmi Kamat nem számítható fel.

6.6.3. Eredménytelen számlakifogás esetén az eredeti határidőre, vagy ha az már elmúlt, a megegyezéstől számított 5 munkanapon belül kell pénzügyileg teljesíteni a korábban kifogásolt összeget a számla eredeti esedékessége és a tényleges fizetés dátuma közötti időszakra esedékes Késedelmi Kamattal kiegészítve.

6.6.4. Ha a Felek 10 munkanapon belül nem rendezik a vitát, bármelyik Fél kezdeményezheti az  13.4 pont szabályai szerinti jogi eljárást.

6.7. Késedelmes fizetés esetén Kereskedő jogosult a hatályos Ptk. gazdálkodó szervezetek közötti szerződés esetén irányadó késedelmi kamat („Késedelmi Kamat”), illetve a 2016. évi IX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű behajtási költségátalány, valamint a Felhasználó késedelmes fizetéséből adódó szerződésszegésel okozott károk felszámítására. A befizetésből a Kereskedő először ezen költségeket, a Késedelmi Kamatot, majd a díjtartozást számolja el.

7. Kapacitások (milyen módon és hogyan kötünk le kapacitást a felhasználó ellátásához)

7.1. A jelen fejezet kizárólag a földgázszállítás hazai fogyasztás kiadási pontján és az elosztói hálózaton a Felhasználási Hely csatlakozási pontjához közvetlenül köthetően lekötött kapacitásokra vonatkozik.

7.2. A Felhasználó megbízza a Kereskedőt, hogy a Szolgáltatás nyújtása érdekében eljárjon a rendszerüzemeltetőknél a vásárolt kapacitáshoz tartozó, megfelelő kapacitások lekötésével kapcsolatban, és a Felhasználó elosztóhálózati-szerződését megbízottként kezelje, valamint meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a hatóságoktól és rendszerüzemeltetőktől beszerezzen minden a Szolgáltatáshoz szükséges adatot és dokumentumot. A Kereskedő részére átengedett kapacitáslekötési jog a Szerződés megszűnése esetén a jogszabály erejénél fogva visszaszáll a Felhasználóra.

7.3. A Felhasználó és a Kereskedő együttműködik a mindenkori jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő – különös tekintettel a mérő típusából adódó minimális lekötési mennyiségre és az egyes kapacitástermékek lekötésének időbeli korlátaira – a Szolgáltatás végzéséhez lehető legköltséghatékonyabb kapacitáslekötés érdekében.

7.4. A Felhasználó, a határidő betartásával a Kereskedő felé írásban:

7.4.1. megadja az igénybe venni kívánt kapacitás mértékét kWh/óra mértékegységben,

7.4.2. kezdeményezheti adott kapacitástermék lekötését (pl. éves, negyedéves, stb.) a szállítórendszer kiadási pontjaira illetve az elosztórendszerre vonatkozóan.

7.5. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a kapacitásigényét 7.4.1 szerint, úgy a Kereskedő a kapacitás lekötésekor – és rendszerhasználati díjak számlázásakor – a Felhasználási Helyhez tartozó vásárolt kapacitás mértékét veszi figyelembe.

7.6. A Kereskedő a Szerződés megszűnése és kereskedőváltás esetén együttműködik a Felhasználási Hely vonatkozásában lekötött kapacitások Felhasználó új földgázkereskedőjének való átadásában.

7.7. A fenti 7.4.2 pont alapján lekötött kapacitásért a Felhasználó az Ellátási Időszak vége után is felel pénzügyileg, amit vagy a kapacitás új kereskedő által történő átvételével rendez, vagy ennek hiányában a kapacitás költségeit a Kereskedő részére megtéríti, a Kereskedő által kiállított számla Ellátási Időszak végét követő 30 napon belüli kiegyenlítésével. Ugyanezen szabály érvényes a Kereskedő által a Felhasználó korábbi kereskedőjétől átvett kapacitástermékekre is.

8. Szerződéses Mennyiség (önnek nincs min. és max. vételezési kötelezettsége és nominálnia sem kell)

8.1. A Felek az Egyedi Szerződésben meghatározzák az összes Felhasználási Hely Várható Éves Felhasználását. A Felhasználónak minimum és maximum vételezési kötelezettsége nincs, a tervezettől való eltérés esetén Kereskedő nem számít fel kötbért

8.2. A Felhasználónak nincs kötelezettsége a napi tervezett földgáz-mennyiséget megadni (nominálni).

8.3. A fenti 1. és 2. bekezdéstől a Felek eltérhetnek az Egyedi Szerződésben, valamint alóluk kivételt képezhet a 9. pont adatszolgáltatási és értesítési kötelezettségei.

9. Adatszolgáltatás (milyen információkra van szükségünk, hogy hatékonyan tudjunk gázt szolgáltatni)

9.1. A Szerződés során a Felhasználó és a Kereskedő együttműködik a szolgáltatott földgázmennyiség lehető legpontosabb előrejelzése, illetve a szerződés teljesítése és számlázás érdekében. A Felhasználó köteles a Kereskedőt az alábbi eseményekről az itt meghatározott időpontban értesíteni:

a) a tervszerű karbantartás, leállás, termeléscsökkentés, termelésnövekedés tervezett időpontja(i)ról, időtartama(i)ról, fogyasztásra várható gyakorolt hatásáról legalább egy hónappal az eseményt megelőzően,

b) terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés vagy jelentős berendezés meghibásodás esetén haladéktalanul a tény vagy várható időpontról és időtartamról, fogyasztásra gyakorolt várható hatásáról,

c) telephely működésének megszüntetése esetén a leállás előtt legkésőbb 45 nappal.

d) egyéb, felhasználást befolyásoló eseményekről, tervekről, üzletmenetbeli változásokról.

9.2. A távleolvasóval rendelkező fogasztásmérők tekintetében a Felhasználó Kereskedő számára hozzáférést biztosít a Felhasználó távleolvasott adataihoz a földgázelosztó internetes felületen keresztül, illetve meghatalmazást ad a Kereskedőnek a hozzáférés kérvényezéséhez.

9.3. A Felhasználó kijelenti, hogy az ajánlatkérés során és Egyedi Szerződésben Kereskedőnek megadott múltbeli fogyasztási és kapacitás-adatok valósak.

10. Üzemzavar, korlátozás és vis maior (kölcsönös eljárás a földgázrendszer nem megfelelő működése esetén)

10.1. Kereskedő a földgázellátási, Felhasználó az átvételi kötelessége alól mentesül az alábbi esetekben:

10.1.1. Szüneteltetés karbantartás, felújítás esetén: rendszerüzemeltetők által a jogszabályok és szabályzatoknak megfelelően végzett, Felhasználási Hely(ek)et érintő karbantartás és egyéb esetek esetén, melyről a rendszerüzemeltetőnek a Felhasználó felé legalább 3 hónappal korábban tájékoztatást kell nyújtania.

10.1.2. Vis maior, havária: Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Felek saját gondatlanságára vagy hibájára. Az a Fél, amelyet a vis maior érint, az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles elkerülni, megelőzni, megszüntetni vagy enyhíteni a vis maior esemény hatását, beleértve a szolgáltatások, termékek, berendezések és anyagok más forrásból történő beszerzését, és az indokolt összegek kifizetését; az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles folytatni a szerződés teljesítését közvetlenül a vis maior esemény megszűnését követően, és a másik Fél indokolt kérésére, köteles tájékoztatni a másik Felet a vis maior esemény jellegéről és okairól, a vis maior elkerülése, megszüntetése vagy enyhítése érdekében tett tevékenységeiről, és annak várható időtartamáról. Pénzügyi forráshiány nem tekinthető vis maiornak.

10.1.3. Korlátozás, földgázellátási zavar vagy válsághelyzet esetén, amely esetben a felek a Szabályozásnak és a Kereskedő az Üzemzavari, válsághelyzeti korlátozási intézkedési tervének megfelelően járnak el, a Felhasználó köteles a korlátozást rendszerirányítói ill. rendszerüzemeltetői utasításnak megfelelően végrehajtani. A Felhasználó korlátozási kategóriáját az Egyedi Szerződés, az önkorlátozás végrehajtására megadott időtartamot, valamint a korlátozás megtagadása miatti jogkövetkezményeket a jogszabályok tartalmazzák.

10.2. A Fentiek esetén az ezen eseményekről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik felet és a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni, valamint az egyéb, valamely fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni.

11. Pénzügyi Biztosítékok (így biztosíthatjuk be magunkat, ha ön jelentős fizetési késedelembe esik)

11.1. Felek megállapodhatnak a szerződéses teljesítés feltételeként szerződéses biztosíték teljesítésében, aminek részleteit az Egyedi Szerződésben rögzítik.

11.2. Szerződéses biztosíték (továbbiakban: „Biztosíték”)

a) bankgarancia, amennyiben az legalább Standard & Poor’s szerinti BB-, vagy annak megfelelő Moody’s, Fitch szerinti hitelminősítéssel rendelkező bank Kereskedő részére kizárólagos joggal visszahívhatatlanul kibocsátott, első írásbeli felszólításra feltétel nélkül teljesítő kötelezettségvállalás,

b) anyavállalati garancia, amennyiben azt a Kereskedő efogadja,

c) készfizető kezesség, amennyiben azt a Kereskedő elfogadja,

d) óvadék,

e) Felek által közösen megállapított, egyéb szerződéses biztosíték.

11.3. Amennyiben (a) a Felhasználó fizetési kötelezettségég egy alkalommal legalább 7, vagy két alkalommal legalább 3 napos késedelemmel teljesíti, vagy (b) a Kereskedő Megalapozott Negatív Információ alapján úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó pénzügyi helyzetében, fizetőképességében negatív változások álltak be, illetve ilyen változások bekövetkezése várható, úgy egyedi mérlegelés alapján, a Kereskedő írásbeli felszólításától számított 3 munkanapon belül Felhasználó köteles Kereskedő számára Biztosítékot nyújtani, és azt a Szerződés hatálya alatt – ellenkező megállapodás hiányában – a meghatározott értékben fenntartani.

11.4. A Biztosíték összege a Várható Éves Felhasználásból számított éves számlaérték + ÁFA 40%-a.

11.5. Kereskedő a Felhasználó által nyújtott biztosítékot jogosult felhasználni minden olyan esetben, ha a Felhasználó a Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.

11.6. Felek megállapodhatnak a Biztosíték teljesítésének kiváltásában előrefizetés kikötésével.

Megalapozott Negatív Információ:
a) a Felhasználónak, vagy a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) szerinti kapcsolt vállalkozásának, vagy a Felhasználó tulajdonosának vagy annak további vállalkozásának lejárt tartozása van a Kereskedővel szemben;
b) a Felhasználó adott naptári évet közvetlenül megelőző, a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolója alapján fokozott tőkekivonás vagy alultőkésítettség gyanúja áll fenn;
c) a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Felhasználóra vonatkozó limitet;
d) a Kereskedő hitelminősítési rendszere szerint romlik a Felhasználó bonitása;
e) a Felhasználó vagy a Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, vagy a Felhasználó tulajdonosának további vállalkozása ellen eljárást (pl.: felszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről az Kereskedő tudomást
szerez;
f) a Felhasználó tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a Felhasználó pénzügyi teljesítőképességét; vagy
g) a Felhasználó adott naptári évet közvetlenül megelőző, a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolója alapján a Kereskedő hitelminősítési rendszere szerint az előző üzleti évhez képest romlott a pénzügyi helyzete;
h) a Felhasználó elismeri fizetőképtelenségét;
i) amennyiben a Felhasználó egyetemes szolgáltásra jogosult nem lakossági felhasználó, úgy az Üzletszabályzat 9.4 pontjában leírt eset.

12. Felfüggesztés, kikapcsolás, rendkívüli felmondás (ez történhet az egyik fél szerződésszegése esetén)

12.1. Amennyiben a Felhasználó nem rendezi lejárt tartozását vagy – kötelezettség esetén – nem nyújt Biztosítékot a Szerződésnek megfelelő minőségben, összegben és határidőre, úgy a Kereskedő – legkorábban a szolgáltatás kikapcsolását, mint lehetséges következményt határidő kitűzése mellett kilátásba helyező írásbeli (elektronikus vagy postai) felszólítását követő 3. munkanapra – jogosult az összes Felhasználási Helyre vonatkozóan felfüggeszteni a földgázellátási kötelezettségének teljesítését és kezdeményezni a Felhasználó földgázellátásból való kikapcsolását, amely jog(ok) gyakorlásáról a Felhasználót értesíti. Amennyiben a jelen pont alapján felfüggesztés alá vont Felhasználó földgázt vételez, a Szerződés alapján fizetendő díjakon felül köteles az így átvett földgázmennyiség mindenkori szerződéses árának 100%-ában meghatározott pótdíjat megfizetni. A felfüggesztés illetve a kikapcsolás nem mentesíti a Felhasználót a 5.1.2 szerinti fix díjak megfizetése alól. Ha a Felhasználó legkésőbb a megjelölt kikapcsolási időpontot vagy kikapcsolási időtartam kezdő napját megelőző munkanap 12 óráig rendezi valamennyi lejárt tartozását (ideértve a Biztosíték nyújtását is), illetve annak kamatait és költségeit, akkor a Kereskedő a Felhasználó kikapcsolására irányuló kérelmét haladéktalanul visszavonja.

12.2. Ha a földgázellátásból kikapcsolt Felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását (ideértve a Biztosíték nyújtását), illetve annak kamatait és költségeit, valamint a jogszabályban meghatározott visszakapcsolási külön díjat és Szerződés szerinti pótdíjakat is megfizeti, a Kereskedő ennek tudomására jutását követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, és az ismételt bekapcsolástól kezdődően (amennyiben a Szerződés hatályos) teljesíteni a földgázellátási kötelezettségét.

12.3. Súlyos Szerződésszegésnek minősül, amennyiben

12.3.1. A Kereskedő nem teljesíti a 3.1 pontban leírt földgáz ellátására vonatkozó kötelezettségét, és a teljesítés a Felhasználó írásbeli felszólítását követő 5 napon belül sem áll helyre.

12.3.2. A Felhasználó nem teljesíti a 4. vagy 11. pontban leírt kötelezettségét, és annak a Kereskedő írásbeli felszólítását követő 5 napon belül sem tesz eleget.

12.3.3. A Felek nem teljesítik a Szerződésből, vagy a Felek között fennálló egyéb jogviszonyból eredő egymás közötti fizetési kötelezettségüket és a teljesítés a jogosult fél írásbeli felszólítását követő 5 napon belül sem történik meg.

12.4. Nem minősül Súlyos Szerződésszegésnek egyik fél tekintetében sem, ha a kötelességeinek teljesítése alól a Szerződés felmenti.

12.5. Az egyik Fél Súlyos Szerződésszegésének fennállta esetén a másik Fél jogosult írásbeli nyilatkozattal felmondani a szerződést („Rendkívüli Felmondás”). A Rendkívüli felmondási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Súlyos Szerződésszegés pontos leírását és a Szerződés megszüntetésének dátumát („Megszűnés Napja”), amely dátumot a felmondó fél jelölheti ki legkorábban a felmondó nyilatkozat készhezvételének napjára, legkésőbb a felmondási nyilatkozat keltét 31 nappal követő napra, valamint a 12.6 pont alapján számolt felmondási kötbérre vonatkozó számítást.

12.6. Rendkívüli Felmondás esetén felmondási kötbér illeti meg a Szerződést jogosan felmondó felet, amely a Megszűnés Napjától számított eredeti Ellátási Időszak végéig tartó időszak vonatkozásában („Felmondott Időszak”) a következőképp számolandó:

12.6.1. ha a Kereskedő mondja fel a Szerződést i) a felmondás bizonyított költségei ii) Rögzített ár esetén az P=(Rögzített Ár), M=(Felmondott Időszakot legjobban reprezentáló HUDEX földgáz futures referenciaár) és Q=(Felmondott Időszakra számolt várható felhasználás az Elszámolási Rend szerint) alapján számolt (P-M)*Q érték, amennyiben (P-M) pozitív, és iii) a Felmondott Időszakra számolt Wattler földgázkereskedelmi szolgáltatási díjak és fix rendszerhasználati díjak összege.

12.6.2. Ha a Felhasználó mondja fel a Szerződést akkor a számítás a 12.6.1 pont i) és ii) értékek összegét, azzal hogy a ii)-es pont (M-P)*Q értékre változik, és (M-P) pozitív eredménye esetén veendő figyelembe.

12.7. Az 12.6 pont alapján számolt felmondási kötbbérre – amennyiben az összeg pozitív és a felmondó fél igényt tart rá – a felmondási nyilatkozatának keltével egy időben számlát állít ki, amit a másik fél a számla kiállítását követő 3 napon belül köteles kiegyenlíteni. A felmondási kötbér-fizetési kötelezettség nem érinti a felek egymás között fennálló rendes szerződéses kötelezettségeket (különös tekintettel a múltban és megszüntetés dátumáig leszállított földgáz ellenértékére).

12.8. Felelősség korlátozása:

12.8.1. Eltérő rendelkezés hiányába a Szerződésben nevesített esetekben a meghatározott kötbér és egyéb fizetendő költségek összegén túl a Felek nem felelőssek a másik Félnek a szerződésszegéssel okozott káráért.

12.8.2. A szerződésszegés előzőekben nem nevesített, további eseteiben a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a másik félnek okozott igazolt kárát, kivéve ha bizonyítja hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az igazolt károk köréből a Felek kizárják közvetett és/vagy következményi károkat ideértve – korlátozás nélkül – minden elmaradt hasznot, a társaság good-will-jét érintő károkat, az elvesztett üzleti lehetőséget vagy várható megtakarítást. A felek által e pont szerint fizetendő kártérítés mértéke nem lehet magasabb, mint az éves szerződött mennyiség értékének 15%-a.

12.8.3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a nem teljesítés vagy hibás teljesítés vagy a károkozás harmadik fél cselekményének, vis maiornak, illetőleg a hálózat korlátainak, rendszerirányítói vagy -üzemeltetői engedélyes szabályzataiban meghatározott karbantartásnak, korlátozásnak, földgázellátási zavarnak vagy válsághelyzetnek tudható be, úgy egyik Felet sem terheli felelősség a másik Féllel szemben az itt megfogalmazott események okozta károk mértékéig. (Ide nem értve felmondás esetén a 12.6 pont szerint esedékes költségeket, díjakat.)

12.8.4. A 12.8 pontba foglalt felelősség-, kártérítéskorlátozás és kizárás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés eseteire.

13. Titoktartás és egyéb rendelkezések

13.1. A Feleket a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli az Üzletszabályzat 10.1 pontja szerint. A kapcsolattartás és felhasználói panaszkezelés rendjét az Üzletszabályzat 3.2 pontja, a szerződés módosításának rendjét az Üzletszabályzat 10.2 pontja tartalmazza

13.2. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó további szerződéses jogokat és kötelezettségeket az Üzletszabályzat 9. Fejezete tartalmaz.

13.3. A Kereskedő a Szerződésből eredő pénzköveteléseit jogosult harmadik fél részére engedményezni, illetve azokat bármely módon megterhelni. A Szerződés aláírásával a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, illetve a Szerződést magát átruházza a Kereskedő kapcsolt vállalkozásának minősülő földgázkereskedelmi engedélyesre. Ezektől a kivételektől eltekintve egyik fél sem jogosult a Szerződésből eredő jogait engedményezni vagy kötelezettségeit átruházni harmadik személyre a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek egymást a jogutódlás tényéről előzetesen tájékoztatni.

13.4. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a Szabályozás, valamint az Üzletszabályzat az irányadók. A szerződő Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetében a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére értékhatártól függően – amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes –, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Olvassa el a EKR-re vonatkozó sztenderd szerződéses feltételeinket.