Módosították az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt


2023. júniusában módosult az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban Ehat. tv.) 15. §-a, tehát az Energiahatékonysági Kötlezettségi Rendszer (EKR) szabályozása. A módosítások többsége 2023. június 24-től hatályos (néhány pont július 22-től). A legfőbb változások:

  • Két új szereplővel bővült az EKR-kötelezettek köre
  • Bankolhatóság – Miután egy kötelezett számlájára bejegyezték, nem számít a megtakarítás hitelesített élettartama
  • A beruházás megkezdése előtt kötött megállapodásban kell rögzíteni, hogy kit illet meg a hitelesített energiamegtakarítás
  • Nagyobb felelősség hárul a hitelesítőre, nem érheti azonban szankció a kötelezett felet a hibásan megállapított és bejegyzett energiamegtakarítás miatt

Részleteket cikkünkben olvashatják.

Bővült a kötelezett felek köre

Az Ehat tv. 15. § (1) bekezdése szerint a villamosenergia- és földgáz-kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyesek, valamint közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő gazdálkodó szervezetek tartoztak az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) kötelezett felek körébe. Az elfogadott módosítási javaslatban a kötelezett felek köre kibővült a saját jogon eljáró felhasználó részére szerződés keretében földgázt szállíttató féllel, illetve az közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő egyesülettel.

Előbbi biztosítja, hogy azon nagyfogyasztók által felhasznált földgázmennyiség, amelyet nem kereskedelmi engedélyestől vásárolják meg azt, hanem közvetlenül a tőzsdén vagy korlátozott kereskedelmi engedélyestől vagy termelőtől, az EKR-ben ugyanúgy kötelezettséget teremtsen. A módosítás az Ehat. tv. több pontjában is megjelenik, s mostantól az értékesített helyett értékesített és szállított energiára hivatkozik, mint az energiamegtakarítási kötelezettség számításának alapja.

Az új kötelezettek először 2024-ben kötelesek teljesíteni a rájuk vonatkozó energiamegtakarítási kötelezettségüket. A kötelezettség a 2022. évi leszállított, illetve kereskedett mennyiség alapján számolódik.

Kötelezetti bejegyzést követően nem számít a megtakarítás hitelesített élettartama

Ezentúl az adott évi energiamegtakarítási kötelezettség az adott kötelezettségi időszakon belül bármely korábbi évben megvalósult egyéni fellépésből származó, energiamegtakarítási kötelezettség teljesítésére korábban el nem számolt hitelesített energiamegtakarítással is teljesíthető, függetlenül a megtakarítás hitelesített élettartamától – új (2a) és (2b) pontok az Ehat tv. 15. §-ában.

A MEKH által kiadott EKR GYIK-ben kifejtésre kerül, hogy a kötelezettek számláján szereplő hitelesített energiamegtakarítás (HEM) – élettartamának lejártától függetlenül – semmiképp nem veszik el, nem kerül törlésre. Ellenben a nem kötelezettek számláján szereplő energiamegtakarítás az élettartamának lejáratát követő évi kötelezettség teljesítésére nem számolható el és a lejáratát követő március 31. után nem is kereskedhető. Tehát fontos, hogy a HEM a lejárata előtt kötelezetti számlára kerüljön, de ott tetszés szerint bankolható, azonban élettartamának lejárta után már a kötelezett sem kereskedhet vele.

Kérdés, hogy az egyéves élettartamú HEM-re más vonatkozik-e, avagy a kötelezett fél ugyanúgy felhasználhatja azt későbbi kötelezettségének teljesítésére? Az Ehat tv. erről nem szól, míg a Hivatal oldalán megtalálható EKR GYIK 31/B. pontjában az szerepel, hogy az egyéves élettartamú HEM kizárólag az alapul szolgáló intézkedés megvalósulásának évével egyező évi kötelezettség teljesítésére jelenthető, függetlenül a megvalósulás éven belüli dátumától.

Az energiamegtakarítás első jogosultja

Több ízben merült fel a kérdés, hogy megállapodás hiányában kit illet meg a HEM. Az EKR GYIK legfrissebb verziójában azt találjuk, hogy 2022. július 1-jétől törvényi vélelem alapján az energiamegtakarítás első jogosultja nem a beruházó, hanem a lényeges hozzájárulást nyújtó fél, hacsak nem történik ettől eltérő megállapodás a felek között.

Az elfogadott módosító javaslat egyértelműsíti a helyzetet az Ehat. tv. 15/B. §. (4), (5) és (6) bekezdéseiben: a továbbiakban a beruházó és a lényeges hozzájárulást nyújtó fél közötti megállapodás hiányában az elért energiamegtakarítás nem hitelesíthető. Fontos, hogy a felek közötti megállapodást az intézkedés megkezdése előtt kell megkötni. A megállapodás tartalmazza a lényeges hozzájárulás módját és mértékét, valamint rögzíti azt a tényt, hogy a hozzájárulás lényeges hatással volt a végső felhasználó egyéni fellépése érdekében hozott döntésére.

Nem kötelező megállapodást kötni szemléletformálási intézkedés esetén, valamint, ha a kötelezett saját eszközein, vagy saját tevékenységét érintően hajt végre egyéni fellépést és kizárólag maga válik az egyéni fellépésből származó energiamegtakarítás első jogosultjává.

Nagyobb felelősség a hitelesítőn, de nem érheti szankció a kötelezett felet

Ehat. tv. 15/D. § (7) bekezdése, amely a nem megfelelően megállapításra került energiamegtakarítások szankcionálásáról szól, jelentősen módosul. Az eddigi szabályozás szerint a hitelesített energiamegtakarítás meg nem felelésével kapcsolatos kockázatokat minden esetben a bejegyzést végző kötelezett viselte (bírság meg nem felelés esetén 70 000 Ft/GJ), természetesen a hitelesítő auditor mellett (aki 10 000 Ft/GJ bírsággal számolhat).

Az új szabályozás szerint, amennyiben az ellenőrzés során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra – ideértve, ha több energiamegtakarítást kellett volna megállapítani -, a hitelesítő szervezetet a nem megfelelően megállapított energiamegtakarítással, vagy – ha több energiamegtakarítást kellett volna megállapítani – a megállapítható energiamegtakarítás és a nem megfelelően megállapított energiamegtakarítás különbözetével egyező mértékű energiamegtakarításnak a végső felhasználók körében történő 90 napon belüli teljesítésére kötelezi az alábbi lehetőségek egyikével:

  • kifizeti a Hivatal által kiállított határozatban szereplő energiamegtakarítás után fizetendő GJ-onkénti 70 000 Ft-os megváltási díjat, vagy
  • hitelesített energiamegtakarítást vásárol a piacon.

Fontos, hogy egy hitelesítő csak a Hivatal energiamegtakarítás teljesítésére kötelező határozatában foglalt mértékig vásárolhat energiamegtakarítást, s kizárólag ezen kötelezettség teljesítése céljából használhatja azt fel.

Amennyiben a hitelesítő szervezettel szemben két éven belül a négy alkalommal jogkövetkezményt alkalmaznak, a Hivatal a jogkövetkezményt alkalmazó negyedik határozatában két évre eltiltja a hitelesítő szervezetet a hitelesítés végzésétől.

A korábbi szabályozással ellentétben a kötelezett felet, aki a nem megfelelően megállapított HEM-et bejegyezte, nem érheti szankció. A törvény kimondja, hogy ha a Hivatal az ellenőrzése során megállapítja, hogy az energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra, az nem befolyásolja az energiamegtakarítás teljes mértékű elszámolhatóságát. Sőt, amennyiben a Hivatal azt állapítja meg, hogy az adott beruházásból több energiamegtakarítást kellett volna megállapítani, a többlet jogosultjaként az energiamegtakarítás első jogosultját tünteti fel a hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartásában.

Ezeken túl az Ehat. tv. több pontját is érinti a változása, cikkünkben csak a legfontosabb módosításokat, kiegészítéseket emeltük ki. Az Ehat. tv.  módosításának teljes szövege a Magyar Közlöny 2023. évi 89. számának 4053. oldalától kezdve olvasható.

A törvénymódosítási javaslatot 2023.06.21-én hirdették ki. A cikkben említettek közül 

  • az Ehat. tv. 15. §. (1), (2), 2(a) és (2b), a 15/B. §. (4), (5) és (6) bekezdéseit érintő változások a törvény kihirdetését követő 3. napon, azaz 2023. június 24-én,
  •  a 15/D. § (7) bekezdésének módosításai pedig a törvény kihirdetését követő 31. napon, azaz 2023. július 22-én 

lépnek majd hatályba.

Kérdés, hogy a felelősség változása, csak a 2023. július 22-e után hitelesített megtakarításokra vonatkozik, vagy azt a MEKH már visszamenőlegesen így fogja kezelni. Erre még nem kaptunk választ.